Emergències i Protecció Civil

  • Planificació preventiva i operativa davant emergències – Planificació de Protecció Civil.
  • Prevenció de riscos naturals i antròpics (inundacions, avingudes, incendis forestals, risc industrial…)
  • Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població.
  • Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals.
  • Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals.
  • Disseny i execució de treballs de silvicultura preventiva contra incendis.
  • SIDEINFO®: Sistemes de Defensa contra Incendis Forestals. (I.U.F.)
  • Formació específica d’emergències.
  • Formació per a responsables polítics en matèria d’emergències .
  • Formació per a la ciutadania en matèria d’emergències i autoprotecció