Formació i Participació Pública

Educació Ambiental. Tallers infantils i juvenils de medi ambient i sostenibilitat Cursos de manipulació d’aliments. Diferents especialitats. Programes de Sostenibilitat. Agenda 21 Local. Agenda 21 Escolar. Plans de Participació Pública. Comunicació Ambiental i Xarxes Socials. Jornades de conscienciació ambiental per a la ciutadania

Emergències i Protecció Civil

Planificació preventiva i operativa davant emergències – Planificació de Protecció Civil. Prevenció de riscos naturals i antròpics (inundacions, avingudes, incendis forestals, risc industrial…) Plans d’Autoprotecció per a nuclis de població. Plans Municipals de Prevenció contra Incendis Forestals. Plans Municipals d’Extinció d’Incendis Forestals. Disseny i execució de treballs de silvicultura preventiva contra incendis. SIDEINFO®: Sistemes de […]

Cicle integral de l’aigua

Autorització ambiental integrada. Assessorament en gestió sostenible de recursos hídrics. Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de aigües

Residus

Autorització ambiental integrada. Assessorament en gestió de residus. Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de residus. Projectes de valorització de residus (biogàs, bioenergia…) i viabilitat econòmica. Elaboració de Plans Locals de Gestió de Residus (PLGR).

Disseny i execució de projectes de jardineria

Disseny i execució de jardineria pública i privada. Optimització de recursos públics aplicats al manteniment. Disseny i adequació de jardineria mediterrània. Auditories de sostenibilitat en el servei municipal de jardineria. Disseny de jardineria preventiva contra incendis forestals

Assessorament tècnic – jurídic  en matèria ambiental

Informes tècnic – jurídics d’afeccions territorials. Bases de dades jurídic administratives específiques per sectors. Peritatges agroforestals i resolució de conflictes. Mediació i conciliació d’interessos en l’àmbit rural. Tramitació d’expedients (urbanisme, forestal, aigües residus…) davant l’Administració (Generalitat, Confederació Hidrogràfica, Govern Autonòmic, Ajuntament…) Assistència Tècnica a l’elaboració d’Ordenances Municipals. Assistència a Departaments Tècnics Municipals

Implantació de Sistemes d’Informació Geogràfica (digital)

Disseny i implantació de models municipals de gestió digital. Bases de dades territorials i cartografia temàtica. Implantació Sistemes d’Informació Geogràfica. Cursos de formació adaptats a sectors productius concrets. LiDAR, fotogrametria i teledetecció. Vols fotogràfics amb drones (UAV) o mitjans aeris.

Senyalització, adequació i gestió d’espais naturals, urbans i rurals

Disseny, senyalització  i homologació de senders (PR – GR i SL) segons normativa FEMECV o equivalents. Disseny i Senyalització de rutes no homologades per la FEMECV o equivalents. Disseny i dotació de continguts de centres d’interpretació ambiental – Aules de natura. Rutes eco-saludables urbanes i rurals. Itineraris de cicloturisme i rutes BTT. Itineraris culturals i […]

Ordenació i planificació territorial estratègica

Estudis d’Integració Paisatgística Estudis d’Impacte Ambiental. Estudis de Patrimoni. Estudis de Mobilitat Urbana Sostenible. Estudis Hidrològics i hidrogeològics. Estudis d’Inundabilitat. Estudis Acústics. Planificació Acústica Industrial. Planificació Acústica Municipal. Informes justificatius de recursos hídrics. Gestió cadastral i informe d’afeccions territorials. Alçaments topogràfics i GPS. Defensa de la propietat. Plans Generals d’Ordenació Urbana (PGOU). Plans de Participació […]

Gestió i Planificació de Recursos Naturals

Inventari forestal i LiDAR. Teledetecció i Fotogrametria d’Alta Definició. Simulació d’Incendis Forestals. Xarxes sensorials sense fil per a monitorització d’espais naturals i paràmetres ambientals Treballs forestals de neteja i manteniment. Ordenació Forestal. Plans Tècnics. Projectes d’Ordenació. Gestió silvícola per a aprofitament de biomassa. Projectes d’Ordenació de Recursos Forestals. Planificació contra emergències – Protecció Civil. Plans […]